Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie chodnika we wsi Dzięcioły"

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2013 r. do godz. 13.30
ZAPYTANIE OFERTOWE


Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na „Budowie chodnika we wsi Dzięcioły, gm. Tłuszcz” na odcinku od istniejącego już chodnika w stronę wsi Stryjki na długości 492,5 mb.”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór inwestorski (w branży drogowej, sanitarnej) nad robotami przy „Budowie chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4329W we wsi Dzięcioły, gm. Tłuszcz”

Przedmiot umowy obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie chodnika z kostki betonowej typu „Holland” koloru czerwonego gr. 6 cm, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej typu „Behaton” koloru szarego gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, wykonanie ścieku podchodnikowego, odtworzenie istniejących rowów, roboty wykończeniowe.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmować będzie:

1. Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:
1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wiodącą branżą budowlaną, merytoryczny nadzór nad wykonaniem robót i konsultacja korekt projektów wdrażanych do realizacji;
2) wykonywanie czynności określonych ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.)i przepisami wykonawczymi do niej, w odniesieniu do branży budowlanej - drogowej;
3) dokładne zapoznanie się z:
- warunkami umowy Nr 032. .2013 z dnia .................... zwanej w dalszej części umowy - „umową na roboty budowlane” zawartej pomiędzy Zamawiającym i …………………, określanym w dalszej części umowy jako Wykonawca, oraz załącznikami do niej, w tym
- zapisami SIWZ,
- dokumentacją techniczną,
i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów, w szczególności:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,
c) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
d) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz nadzór nad terminowością realizacji zadania, także w zakresie dotrzymania terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę stosownych decyzji, kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy, w tym koniecznych do odbioru;
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
1) kontrola placu budowy, co najmniej dwa razy w tygodniu, potwierdzona stosownym wpisem do dziennika budowy;
2) pełna dyspozycyjność, także w soboty i dni ustawowo wolne od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec Wykonawcy i Zamawiającego - niezwłoczne, stawianie się na wezwanie Wykonawcy, w tym także telefoniczne, przy czym każde stawiennictwo winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
3) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego;
4) pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań zamiennych;
5) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn;
6) realizacja wszelkich zapisów oraz wszelkie działania i czynności określone w odpowiednich artykułach umowy z Wykonawcą, a dotyczące czynności przypisanych Inspektorowi Nadzoru
7) rozliczanie finansowe Wykonawcy robót zgodnie z umową o roboty budowlane;
8) inne czynności, do wykonania których Inspektor Nadzoru jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin
do dnia 20 czerwca 2013 r. do godz. 13.30
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w

Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
„Nadzór inwestorski – chodnik Dzięcioły”
nie otwierać przed 20 czerwca 2013 r. godz. 14.00.”
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a
Pokój Nr 4, dnia 20 czerwca 2013 r. o godz. 14.00..
5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.


Do oferty należy załączyć:

1. Formularz oferty.
2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 1).
3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych uprawnień budowlanych (Złącznik Nr 2).
4. Oświadczenie o udziale w komisjach gwarancyjnych (Załącznik Nr 3).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 18.06.2013 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.06.2013 r., godz. 14.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2013 r., godz. 14.20NieznanyEdycja strony
18.06.2013 r., godz. 14.15NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4074 razy.