Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powia Wołomiński ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę emulsji kationowej szybko rozpadowej K1 70% SBR dla potrzeb Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie

Termin składania ofert - 19.04.2013 godz. 10.00
Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę emulsji kationowej szybko rozpadowej K1 70% SBR dla potrzeb Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie


Zapytanie ofertowe

Na dostawę emulsji kationowej szybko rozpadowej K1 70% SBR

Opis Przedmiotu zamówienia:

1. Emulsję kationowa szybko rozpadową K1 70% SBR powinna spełniać parametry zawarte w PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
2. Dostawa będzie realizowana w okresie od podpisania umowy do końca 2013roku.
3. Dostawca przygotuje partię emulsji do odbioru po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zamawiającego
4. Zamawiający będzie odbierał emulsję partiami o wielkości około 1,5 tony własnym transportem.
5. Płatność za dostawę emulsji dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia właściwej faktury do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe. Do faktury częściowej musi być dołączony dokument WZ podpisany przez upoważnionego pracownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa.
7. Zamawiający dokona wyboru Dostawcy na podstawie najniższej ceny ofertowej za tonę emulsji.
8. Z uwagi na odbiór własnym transportem, zamawiający oczekuje ofert od dostawców zlokalizowanych w odległości do 100 km od Wołomina.
9. Oferty można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pokój nr 4, przesłać faksem pod numer 22-776-50-93 lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@powiat-wolominski.pl
10. Oferta może być złożona pocztą elektroniczną, faksem, lub w formie papierowej.
11. Osoba do kontaktów- Rafał Urbaniak , Krzysztof Kornacki Tel. (22) 776-19-40

12. Załączniki do podpisanego formularza ofertowego zał. nr 1
• Podpisane istotne postanowienia umowy zał. nr 2
• Podpisane oświadczenie o przyjęciu warunków oferty zał. nr 3
• Kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Termin składania ofert 19.04.2013 godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 19.04.2013 godz. 11.00


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 15.04.2013 r., godz. 13.20
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 15.04.2013 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2013 r., godz. 13.33Katarzyna RutkowskaEdycja strony
15.04.2013 r., godz. 13.20Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 3991 razy.