Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej

Termin składania ofert: 04.04.2013 r. godz. 16.00
ZAPYTANIE OFERTOWE

Starostwo Powiatowe w Wołominie prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi cateringowej w ramach projektu Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim dofinansowanego ze środków finansowych uzyskanych w ramach dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych z Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

2. Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do końca 2013 r.
Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o terminach poszczególnych wydarzeń.

3. Miejsce realizacji usługi:
Realizacja usługi odbędzie się w miejscowości Wołomin. Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Wykonawcę o miejscu poszczególnego wydarzenia.

4. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca powinien przedstawić ofertę zgodnie z załącznikiem nr 2.

5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są: Koordynator projektu – Grzegorz Grabowski, e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Ofertę należy składać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój nr 4, lub przesłać na adres e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl w terminie do dnia 04.04.2013 do godz. 16.00.

7. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która wskaże najniższą cenę za realizacje zamówienia. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taka samą cenę za realizacje zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawców składających takie oferty o złożenie ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferty dodatkowe nie będą wyższe niż pierwotnie złożone oferty z ceną.

8. Ogłoszenie wyników postępowania:
Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie (a w przypadku jego braku na fax lub adres pocztowy). Informacja o wynikach postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: www.powiat-wolominski.pl


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 02.04.2013 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 02.04.2013 r., godz. 13.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.04.2013 r., godz. 13.59NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 4028 razy.