Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-101/04

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok.
Uchwała Nr XIV-101/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Ustala się dochody Powiatu ogółem w wysokości 54 829 316 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
 dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 705 615 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1a.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1b.§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 57 736 716 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 6 705 615 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.
 wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu gminnego w wysokości 36 500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2b.§ 3

W planie dochodów budżetu Powiatu zabezpiecza się kwotę 2 682 600 zł. z przeznaczeniem na rozchody.
Rozchody budżetu obejmują:
A) spłaty zaciągniętych kredytów 2 259 416 zł.
B) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 423 184 zł.§ 4

Wydatki, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu na łączną kwotę 5 590 000 zł. zostaną sfinansowane:
1. planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych w wysokości 1 000 000 zł.,
2. planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 590 000 zł.,
3. emisją obligacji powiatowych w wysokości 4 000 000 zł.§ 5

Prognozę długu powiatu na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne stanowi załącznik nr 9.§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 190 000 zł.§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 5 540 458 zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005-2006 w wysokości 8 412 382 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków:
 gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4,
 środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.§ 9

1. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 254 000 zł. oraz wydatków funduszu - 301 628 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 6.
2. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 1 005 000 zł. oraz wydatków funduszu - 1 347 750 zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 7.§ 10

Ustala się plan dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.§ 11

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1 000 000 zł.§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Niniejsza uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2004.
 • Załącznik nr 1a
  Dochody na zadania administracji rządowej na 2004 rok.
 • Załącznik nr 1b
  Plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 • Załącznik nr 2
  Wydatki budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2004.
 • Załącznik nr 2a
  Plan wydatków na zadania administracji rządowej na rok 2004.
 • Załącznik nr 2b
  Plan wydatków na zadania powierzone gminom na podstawie porozumień na rok 2004.
 • Załącznik nr 3
  Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
 • Załącznik nr 4
  Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2004r.
 • Załącznik nr 5
  Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004r.
 • Załącznik nr 6
  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
 • Załącznik nr 7
  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.
 • Załącznik nr 8
  Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 • Załącznik nr 9
  Prognoza długu powiatu na 31 grudnia 2004r. i lata następne.
 • Załącznik nr 10
  Przychody i rozchody budżetu powiatu.
 • Założenia do budżetu
  Założenia do budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2004.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 11.44Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5582 razy.