Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-124/2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2024
Uchwała Nr XIII-124/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2024


Na podstawie art. 226, art227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2012- 2024 składającą się z tabeli nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości.
2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr.1 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr.1 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr IV-30/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis

Podstrony:
  • Tabela 1
    Wieloletnia Prognoza Finansowa
  • Załącznik 1
    Wykaz przedsięwzięć do WPF
  • Objaśnienia
    Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2024

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 22.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2011 r., godz. 15.48Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.48Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4315 razy.