Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-123/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok
Uchwała Nr XIII-123/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 131.435.508 zł, z tego :
a) bieżące w kwocie 128.031.286 zł,
b) majątkowe w kwocie 3.404.222 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 135.960.805 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 119.114.570 zł,
b) majątkowe w kwocie 16.846.235 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 836.496 zł.


§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.525.297 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.525.297 zł .

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.000.000 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.474.703 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.474.703 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
c) wykupu obligacji w kwocie 2.400.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.525.297 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.974.703 zł.


§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 281.128 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 288.872 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.


§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.


§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
4) przekazaniu upoważnień kierownikom jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2013.


§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje
od 1 stycznia 2012 roku.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 22.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.07
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.12.2011 r., godz. 15.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.12.2011 r., godz. 15.22Małgorzata JeznachZmiana kolejności podlinków
27.12.2011 r., godz. 15.09Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.08Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.08Małgorzata JeznachEdycja strony
27.12.2011 r., godz. 15.07Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4949 razy.