Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X-71/03

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
Uchwała Nr X-71/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25 listopada 2003 r.
w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz decyzji Nr ST-5-4820-38p/2003 i Nr ST-5-4820-34p/2003 Ministra Finansów, decyzji Nr 182 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26.09.2003r., decyzji Nr 200 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.10.2003r. porozumienia zawartego z Gminą Poświętne na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 110.870zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany § 641 4.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państ. Straży Pożar. § 661 6.600zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. § 292 52.007zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 213 22.263zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej § 083 26.000zł.§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 355.960zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe § 6060-0 26.840zł.

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany § 6060-0 4.000zł.

Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 4210-0 9.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państ. Straży Pożar. § 6060-0 6.600zł.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 2540-0 1.200zł.

§ 4210-1 1.200zł.
§ 4210-3 1.200zł.
Rozdział 80130 Szkoły Zasadnicze § 4270-0 116.007zł.
§ 6050-0 50.000zł.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 2560-0 22.263zł.
§ 6050-0 89.250zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej § 4220-2 15.000zł.
§ 4260-2 10.000zł.
§ 4300-2 1.000zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze § 2540-1 1.200zł.
§ 2540-3 1.200zł.

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 125.090zł.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe § 4210-0 10.000zł.
§ 4270-0 16.840zł.

Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe § 2310-2 3.600zł.
§ 2310-5 5.400zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220-0 89.250zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 230.870zł.§ 3

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 120.000zł. są pożyczki zaciągane w WFOŚiGW.§ 4

Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych przy Domu Dziecka w Równem o kwotę 2.000zł.
Zwiększa się przychody i rozchody Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej o kwotę 35.000zł.
Zwiększa się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 26.700zł.§ 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący prognozy długu Powiatu na 31.12.2003r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu:

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na łączną kwotę 110.870zł. w następujących pozycjach budżetu,

w dziale 710 Działalność Usługowa o kwotę 4.000zł. tytułem otrzymanej dotacji z Mazow. Urzędu Wojew.
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 6.600zł. tytułem dotacji z gminy Poświętne oraz 1.600zł. z gminy Jadów na zakup i wyposażenie lekkiego samochodu gaśniczego dla KPPSP,
w dziale 758 Różna rozliczenia o kwotę 52.007zł. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych (46.007zł. przeznaczone na dobudowę ewakuacyjnej klatki schodowej w Zespole Szkół w Tłuszczu) oraz na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne (6.000zł.),
w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 22.263zł. tytułem dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na restrukturyzację SZPZOZ w Wołominie,
w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 26.000zł. tytułem wpływu wyższych opłat od pensjonariuszy niż planowane.


Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu na łączną kwotę 355.960zł. w następujących pozycjach budżetu,

w dziale 600 Transport o kwotę 26.840zł. z przeznaczeniem na zakup koparki dla Zarządu Dróg Powiatow.
w dziale 710 Działalność Usługowa o kwotę 4.000zł. zakup sprzętu informatycznego,
w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 9.000zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. na kwotę 6.600zł. tytułem zwiększenia wydatków na zakup i wyposażenie lekkiego samochodu gaśniczego dla K. P. Państwowej Straży Pożarnej,
w dziale 801 Oświata i wychowanie:
zwiększenie dotacji dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym o kwotę 1.200zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne,
zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Markach o kwotę 1.200zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne,
zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 1.200zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne,
zwiększenie wydatków remontowych o kwotę 116.007zł. z przeznaczeniem na:
sfinansowanie dobudowy klatki schodowej w Zespole Szkół w Tłuszczu - kwota 46.007zł,
sfinansowanie ocieplenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - kwota 70.000zł. (źródło sfinansowania pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie),
zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000zł. z przeznaczeniem na termomodernizację Zespołu Szkół w Wołominie,
w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 22.263zł. tytułem dotacji dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przeznaczonej na restrukturyzację Szpitala (odprawy dla zwalnianych pracowników obsługi centrali i wind) oraz wyodrębnia się kwotę w wysokości 89.250zł. przeznaczoną na inwestycje dla Szpitala realizowane przez Starostwo,
w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 26.000zł. na zakup środków żywności - 15.000zł., zakup energii - 10.000zł., - zakup usług materialnych - 1.000zł.
w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 2.400zł. tytułem:
zwiększenie dotacji dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ostrówku o kwotę 1.200zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne,
zwiększenie dotacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Markach - Strudze o kwotę 1.200zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na gabinety profilaktyczne.


Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 125.090zł.:

w dziale 600 Transport pozycja materiały o kwotę 10.000zł. i remonty dróg o kwotę 16.840zł. z przeznaczeniem na zakup koparki,
w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 9.000zł. tytułem rozwiązania porozumień z Gminą Marki i Zielonka w części dotyczącej zadań powieżonych z zakresu geodezji,
w dziale 851Ochrona zdrowia dokonuje się przeniesienia na zadania realizowane w Szpitalu przez Starostwo


Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 120.000zł. w tym:
na ocieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu na kwotę 70.000zł.
na termomodernizację budynków szkolnych na kwotę 50.000zł.


Na wniosek dyrektora Domu Dziecka zwiększa się przychody i wydatki środka specjalnego o kwotę 2.000zł. (zwiększenie wynika z otrzymanych darowizn). Na wniosek kierownika Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej zwiększa się przychody i wydatki gospodarstwa o kwotę 35.000zł. (zwiększenie wynika z rosnącej liczby zamówień wynikającej m.in. z realizacji programu I.A.C.S.- ewidencja gospodarstw rolnych i zwierząt). Na wniosek Geodety Powiatowego Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymał dofinansowanie z centralnego Funduszu w wysokości 26.700zł. z przeznaczeniem na modernizację Ośrodka. Modernizacja jest niezbędna przy realizacji projektu PHARE 2001 Nr PL.01.01.02 Zintegrowany System Katastralny - Faza II - Komponent I.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.12.2003 r., godz. 10.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.12.2003 r., godz. 10.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.12.2003 r., godz. 10.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5883 razy.