Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna tre¶ć‡ strony

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarz±dowymi na lata 2011-2012 Sprawozdania z realizacji Programu współpracy w latach 2011-2012

Uchwała Nr XLVII- 357/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 października 2010 r.


w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 - 2012


Na podstawie art. 5a. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2011 - 2012”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..
Zał±cznik do uchwały nr XLVII- 357/10
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 paĽdziernika 2010r


PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3
USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA LATA 2011 - 2012
Samorząd Powiatu Wołomińskiego uważa za jedną z istotnych form realizacji swoich zadań aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) - zwanymi w dalszej części organizacjami.
Podstawowymi korzyściami takiej współpracy jest stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej, wykorzystanie potencjału merytorycznego organizacji przy zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności oraz dążenie do objęcia współpracą jak największej liczby organizacji, które poprzez współpracę uzupełnią działania w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje cele i zasady współpracy z organizacjami, podmioty Programu współpracy oraz zakres przedmiotowy współpracy, określa formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, wysokość środków przeznaczonych na jego realizację, sposób oceny realizacji Programu, informację o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji społecznych, sposób realizacji Programu, a także informację o trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych.
Program dotyczy zadań realizowanych przez Powiat odpowiednio do jego terytorialnego zakresu działania.


I. CELE WSPÓŁPRACY

Cele współpracy z organizacjami:
1) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
2) wprowadzenie nowatorskich i efektywnych metod realizacji zadań publicznych oraz zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności,
3) wykorzystanie potencjału merytorycznego podmiotów w zakresie rozpoznawania potrzeb społeczności lokalnej, a tym samym właściwego planowania nowych rozwiązań doraźnych i strategicznych,
4) uzupełnienie działań w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.
II. ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności we wspólnym wykonywaniu działań, uczciwej konkurencji i jawności obu stron.


III. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Podmiotami Programu współpracy są działające w sferze pożytku publicznego, świadczące usługi na rzecz mieszkańców Powiatu Wołomińskiego:
1) organizacje pozarządowe: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku, przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nieprzeznaczające zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników:
a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
c) spółdzielnie socjalne,
d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.).
2. Podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i realizację Programu współpracy:
1) Rada Powiatu Wołomińskiego, w zakresie:
a) inicjatywy w kwestiach propozycji zagadnień priorytetowych współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
b) ustalania kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c) ustalania wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy.
2) Zarząd Powiatu Wołomińskiego, w zakresie:
a) przygotowania propozycji kierunków współpracy z organizacjami,
b) realizacji uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie Programu współpracy, w tym ogłaszania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
c) dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację Programu współpracy,
d) upoważniania pracowników do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
e) obejmowania patronatem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje,
f) przygotowania sprawozdania z wykonania Programu współpracy.
3) Starosta Wołomiński, w zakresie:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy,
b) ustalania składu Zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4) Wydział Spraw Obywatelskich, w zakresie:
a) prowadzenia bazy danych organizacji pozarządowych,
b) bieżących kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
c) realizacji procedury konsultacji społecznych w sprawie dokumentów dot. współpracy z organizacjami,

d) przygotowania projektów aktów prawnych dotyczących współpracy, w tym Programu współpracy,
e) przygotowania projektów regulaminów oraz procedur dotyczących współpracy,
f) przygotowania i publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert oraz rozstrzygnięciu konkursów,
g) przygotowania projektów umów na realizację zadań publicznych oraz merytorycznej analizy sprawozdań z realizacji zadań,
h) przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych,
i) organizacji pracy Zespołu doradczego i inicjatywnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
j) przygotowania projektu sprawozdania z wykonania Programu współpracy,
k) koordynacji współpracy z organizacjami.
5) Wydział Edukacji i Kultury, w zakresie:
a) obejmowania patronatem przedsięwzięć organizacji pozarządowych o znaczeniu
i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym.
6) Wydział Finansowy, w zakresie:
a) kontroli wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu współpracy, w tym analizy pod względem rachunkowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych.


IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Powiatu z organizacjami obejmuje sfery pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. W ramach ww. sfer pożytku publicznego realizowane będą zadania o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu Wołomińskiego
w obszarach wskazywanych w niniejszym Programie współpracy.


V. FORMY WSPÓŁPRACY

Formami współpracy są:
1) Zlecanie realizacji zadań organizacjom poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2) Wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania działań, poprzez:
a) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach publicznych, na które pozyskano środki finansowe z innych źródeł, niż wynikające z Programu,
b) publikowanie ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację na stronie internetowej Powiatu,
c) uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy,
d) stworzenie systemu wymiany informacji m. in. za pomocą internetu.
3) Konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
4) Prowadzenie konsultacji - w porozumieniu z Zespołem doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi - projektów dokumentów i aktów prawnych dot. współpracy.

5) Wsparcie w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania i profesjonalizacji działań organizacji.
6) Promowanie działalności organizacji na stronie internetowej Powiatu.
7) Udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
8) Umowy partnerstwa określone w ustawie z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
9) Współorganizowanie oraz obejmowanie patronatu nad przedsięwzięciami organizacji.
10) Udzielanie pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań oraz wydawanie opinii na wniosek organizacji.
11) Udzielanie pomocy przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji.
12) Prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.


VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE NA LATA 2011 - 2012
WYSOKOŚĆ SRODKÓW PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Rada Powiatu Wołomińskiego, na podstawie: „Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego - powiatowej strategii integracji i polityki społecznej” oraz biorąc pod uwagę wyniki konsultacji społecznych dot. propozycji do Programu współpracy uznaje, że do zagadnień priorytetowych należą:

1) Wspieranie akcji promujących zdrowie:
a) organizacja działań mających na celu podnoszenie świadomości grup wsparcia dla osób szczególnie zagrożonych chorobami społecznymi,
b) działania edukacyjne z zakresu promocji zdrowia,
c) organizacja szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,
środki planowane na rok 2011 – 27.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 29.000,00 zł.

2) Pomoc w zapewnieniu opieki dzieciom, które utraciły opiekę rodzicielską - wspieranie form opieki zastępczej:
a) szkolenia dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych,
b) konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dla istniejących rodzin zastępczych spokrewnionych,
środki planowane na rok 2011 – 20.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 20.000,00 zł.

3) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia:
a) dofinansowanie organizacji opieki stacjonarnej nad samotnymi matkami, które utraciły podstawowe warunki bytowe,
b) pomoc egzystencjalna, psychologiczna, edukacyjna, socjalna, aktywizacja społeczna i zawodowa osób będących w trudnych sytuacjach życiowych, również chorych psychicznie,
środki planowane na rok 2011 – 100.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 100.000,00 zł.4) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych i działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych objętych opieką paliatywną,
b) działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,
c) rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób
z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
d) organizowanie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych,
e) integracja osób niepełnosprawnych poprzez sztukę,
środki planowane na rok 2011 – 90.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 92.000,00 zł.

5) Pozaszkolne działania edukacyjne, oświatowe i wychowawcze:
a) wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży ze środowisk wiejskich i miejskich,
b) organizacja spotkań integrujących różne środowiska, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata nauki, kultury,
środki planowane na rok 2011 – 25.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 27.000,00 zł.

6) Ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej:
a) prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa
o szkodliwości oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia
i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery,
b) akcja informacyjna dla przedsiębiorców obejmująca promowanie systemów zarządzania środowiskowego i systemów finansowania zadań ograniczających negatywny wpływ na środowisko,
c) szkolenia, warsztaty i seminaria z zakresu zrównoważonego rozwoju dla samorządów i innych zainteresowanych osób,
d) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli nt. zagadnień związanych z metodologią prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju,
e) organizowanie akcji informacyjnych, imprez i konkursów mających na celu kształtowanie proekologicznych postaw i wzorców konsumpcji,
środki planowane na rok 2011 – 30.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 30.000,00 zł.

7) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej (w formach niekomercyjnych):
a) niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami Powiatu Wołomińskiego (nie dotyczy wydawnictw, sympozjów, konferencji, wystaw),
b) poznanie zasobów kulturowych Powiatu (obiekty zabytkowe),
c) wycieczki piesze lub rowerowe dla mieszkańców po terenie Powiatu,
d) plenery malarskie i fotograficzne,
e) spotkania ze znawcami regionu, tematyki ochrony zabytków i innych obiektów kultury i sztuki; wykłady, spotkania sesje popularnonaukowe z historykami, wykładowcami wyższych uczelni, politologami,
f) wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i ogólnonarodowego wśród młodzieży,
g) konkursy literackie, plastyczne, muzyczne,
środki planowane na rok 2011 – 90.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 90.000,00 zł.
8) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w formach niekomercyjnych):
a) prowadzenie powiatowych rozgrywek sportowych,
b) zajęcia środowiskowe, konkursy, turnieje rodzinne, zawody na obiektach sportowych powiatowych i gminnych (podnoszenie aktywności fizycznej osób
w każdym wieku),
c) wspieranie projektów uczestnictwa amatorskich zawodników, klubów i zespołów sportowych z terenu Powiatu Wołomińskiego w rozgrywkach regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych,
środki planowane na rok 2011 – 72.000,00 zł,
środki planowane na rok 2012 – 74.000,00 zł.

2. 10 % kwoty wymienionej w ust. 1 przeznacza się na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert.
3. Na obejmowanie przez Starostę Wołomińskiego patronatem realizacji przez organizacje przedsięwzięć o znaczeniu i zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym przeznacza się kwotę:
1) w roku 2011 – 120.000,00 zł,
2) w roku 2012 – 120.000,00 zł.


VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program współpracy realizowany jest w latach 2011 – 2012.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2011 określi uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2011 rok. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w roku 2012 określi Rady Powiatu Wołomińskiego
w sprawie budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok.
3. Ogłoszenia o I edycji otwartych konkursów ofert na rok 2011 nastąpi w styczniu 2011 r. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji
- ogłoszenie kolejnych edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w II kwartale 2011 r.
4. Ogłoszenia o I edycji otwartych konkursów ofert na rok 2012 nastąpi w styczniu 2012 r. W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadań w I edycji
- ogłoszenie kolejnych edycji otwartych konkursów ofert nastąpi w II kwartale 2012 r.


VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA
PROGRAMU WSPÓŁPRACY ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Starosta zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”.
2. Pytania oraz warianty rozstrzygnięć poddawane konsultacjom zawiera „Ankieta
dot. propozycji do Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”, stanowiąca załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Terminy oraz miejsce przeprowadzenia konsultacji określa „Harmonogram działań związanych z przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi”, stanowiący załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Konsultacje przeprowadzane są w formach:
1) zapytania ankietowego umieszczonego na stronie internetowej Starostwa Wołomińskiego www.powiat-wolominski.pl oraz udostępnionego w siedzibie Starostwa,
2) konsultacji propozycji do projekty Programu z właściwymi merytorycznie wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu,

3) spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wołomińskiego.
5. Moc inicjatywną w kwestiach propozycji listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy mają komisje Rady Powiatu.
6. Projekt Programu współpracy sporządzany jest przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa, na podstawie zgłoszonych przez organizacje, merytorycznie właściwe wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu oraz komisje Rady Powiatu, propozycji do Programu.
7. Projekt Programu podawany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Wołomińskiego www.powiat-wolominski.pl oraz udostępnienie w siedzibie Starostwa.
8. Na spotkaniu z mieszkańcami Powiatu oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu omawiane są uwagi wniesione do projektu Programu.
9. Projekt Programu opiniowany jest przez Zespół doradczy i inicjatywny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.
10. Ostateczna wersja projektu Programu współpracy przedstawiana jest Zarządowi Powiatu, który przedkłada Radzie Powiatu Wołomińskiego projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu.
11. Program współpracy podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie dokumentu na stronie internetowej Starostwa w Biuletynie Informacji Publicznej.


IX. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program jest realizowany poprzez:
1) zlecanie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego realizacji zadań organizacjom pozarządowym w trybie konkursowym bądź pozakonkursowym,
2) nadzorowanie realizacji Programu współpracy jak również kontrolę sposobu wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu,
3) publikowanie ważnych informacji dotyczących realizacji zadań publicznych oraz możliwości pozyskania środków budżetowych i pozabudżetowych na ich realizację na stronie internetowej Powiatu,
4) uzgadnianie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy,
5) stworzenie systemu wymiany informacji m. in. za pomocą Internetu,
6) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,
7) wsparcie w organizacji szkoleń, konferencji, spotkań służących wymianie doświadczeń, mających na celu podniesienie sprawności funkcjonowania
i profesjonalizacji działań organizacji,
8) promowanie działalności organizacji na stronie internetowej Powiatu,
9) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
10) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 06 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
11) współorganizowanie oraz obejmowanie patronatu nad przedsięwzięciami organizacji,
12) udzielanie pomocy w składaniu wniosków, rozliczaniu zadań oraz wydawanie opinii na wniosek organizacji,
13) udzielanie pomocy przy tworzeniu i rejestracji nowopowstających organizacji,
14) prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu.

X. SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Monitoring i ewaluacja współpracy Powiatu z podmiotami, odbywa się poprzez: badanie opinii podmiotów na temat wypracowanych efektów współpracy (np. za pomocą ankiety), realizację kontroli zleconych zadań publicznych, badanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych oraz poprzez ocenę współpracy dokonaną przez Zespół doradczy
i inicjatywny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wyniki oceny dokonanej przez Zespół oraz wyniki badania opinii podmiotów, kontroli i sprawozdań przedstawiane będą Zarządowi Powiatu Wołomińskiego do 30 marca każdego roku za rok poprzedni.
2. Program współpracy jest poddawany corocznie ewaluacji rozumianej jako działania mające na celu ocenę realizacji Programu. Ze względu na kompleksowy charakter oraz trudność opisania parametrami zróżnicowanych elementów Programu przyjęto czynniki ilościowe: liczba otwartych konkursów ofert, liczba złożonych ofert, liczba zawartych
i zrealizowanych przez organizacje pozarządowe umów, liczba umów zerwanych lub unieważnionych, liczba beneficjentów realizowanych działań.
3. Zarząd Powiatu nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji Programu za rok poprzedni.


XI. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA
KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych oferty opiniują Komisje konkursowe powoływane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.
2. Komisja konkursowa składa się z 5 członków, w skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, który kieruje pracami komisji,
2) wiceprzewodniczący - pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa, kierującymi pracami Komisji podczas nieobecności przewodniczącego,
3) pracownik właściwego merytorycznie wydziału Starostwa lub jednostki organizacyjnej Powiatu,
4) 2 osoby reprezentujące, działające na terenie Powiatu Wołomińskiego, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rekomendowane przez Zespół doradczy i inicjatywny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie ofert.
3. W pracach Komisji konkursowej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. W przypadku gdy członek Komisji konkursowej jest członkiem władz statutowych, fundatorem lub pracownikiem podmiotu składającego ofertę, podlega on wykluczeniu
z prac Komisji.
5. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół postępowania konkursowego, przedkładany wraz z pozostałą dokumentacją konkursową Zarządowi Powiatu.
6. Protokół określony w ust. 5 powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,
2) liczbę zgłoszonych ofert,
3) wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym odpowiednio w ustawach oraz w Regulaminie otwartego konkursu ofert,

4) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom określonym w ustawach oraz
w Regulaminie otwartego konkursu ofert wraz z uzasadnieniem,
5) uwagi Komisji, które mogą być pomocne przy podziale przez Zarząd Powiatu środków z dotacji,
6) podpisy członków Komisji.
7. Otwarcie i rozpatrzenie ofert przez Komisję następuje w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o otwartych konkursach ofert.
8. Ocena formalna ofert dokonywana jest na posiedzeniu otwartym, na którym mogą być obecni oferenci. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.
9. Ocena merytoryczna ofert dokonywana jest na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.


XII. KOORDYNATOR DO SPRAW WSPÓŁPRACY
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

1. Obowiązki koordynatora do spraw współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi powierza Starosta w drodze zarządzenia.
2. Do zadań koordynatora do spraw współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi należy:
1) organizacyjne przygotowanie działań Powiatu Wołomińskiego w zakresie współpracy
z organizacjami pozarządowymi,
2) stałe monitorowanie i wskazywanie nowych rozwiązań współpracy pomiędzy Powiatem a organizacjami,
3) gromadzenie i rozpowszechnianie istotnych informacji dla działalności podmiotów Karty,
4) pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy przez podmioty Karty w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej,
5) podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie objętym współpracą,
6) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Programem współpracy, do współpracy Powiatu
z organizacjami stosuje się przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Karty współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi,
3) Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim,
4) Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę Powiatu Wołomińskiego,
5) Procedury kontroli realizacji zadań publicznych w Powiecie Wołomińskim.


Wytworzył lub odpowiada za tre¶ć:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 16.11.2010 r., godz. 14.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 16.10.2017 r., godz. 12.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2017 r., godz. 12.55Katarzyna RutkowskaZmiana przynależno¶ci strony
16.06.2014 r., godz. 10.14Joanna WieczorekEdycja strony
08.03.2013 r., godz. 14.30Emilia PłachetkoEdycja strony
31.10.2011 r., godz. 15.01Katarzyna RutkowskaEdycja strony
17.12.2010 r., godz. 10.22Emilia PłachetkoEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 14.15Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 14.14Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 14.12Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 14.11Katarzyna RutkowskaEdycja strony
16.11.2010 r., godz. 14.07Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona ogl±dana: 4819 razy.